UBBL 1984: Bahagian II – Kuasa Pihak Berkuasa Tempatan Untuk Menolak Pelan Struktur dan Kiraan

UKBS 1984: Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984

Foto – DZ Creation Studio

Mana-mana pelan struktur yang dikemukakan boleh ditolak oleh PBT sekiranya ia tidak memenuhi kehendak-kehendak yang telah diperlukan. PBT juga boleh meminta pihak juruttera atau pihak yang berkelayakan untuk mengemukakan semula pelan supaya memenuhi kehendak yang telah ditetapkan.

17. Kuasa pihak berkuasa tempatan untuk menolak pelan struktur dan kiraan.

Walau apa pun peruntukan perenggan (2) undang-undang kecil 16, pihak berkuasa tempatan boleh memeriksa mana-mana pelan struktur atau kiraannya dan dalam berbuat demikian boleh menolak mana-mana pelan atau kiraan struktur yang tidak mengikut Undang-Undang Kecil ini dan jika ia menolak pelan atau kiraan tersebut ia boleh menghendaki orang berkelayakan itu mengemukakan semula pelan atau kiraan struktur baharu berkenaan dengan bahagian yang ditolak itu.

Rujukan: Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 [P.W. 5178/85] (Hingga 1HB November 2015), Bahagian II, Pengemukaan Pelan-Pelan Untuk Diluluskan, Perkara No.17, Kuasa pihak berkuasa tempatan untuk menolak pelan struktur dan kiraan. Muka Surat 26.


Nota:

  • UBBL 1984 = Uniform Building By Law 1984
  • UKBS 1984 = Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984

Imej by Freepik

About The Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *