UBBL 1984 : Bahagian V – Bebanan dinamik

UKBS 1984 – Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984

Foto – DZ Creation Studio

Penting untuk memahami konsep bebanan dinamik dalam rekabentuk struktur sesebuah bangunan. Bebanan dinamik merujuk kepada kesan-kesan dinamik atau kesan pergerakan bergerak yang boleh dikenakan pada struktur bangunan tersebut seperti hentaman, getaran, atau bebanan yang timbul daripada jentera dan peralatan yang terpasang.

Dalam konteks UBBL 1984, UUK 68, menggariskan panduan yang penting yang perlu dipertimbangkan untuk mengendalikan bebanan dinamik dalam suatu rekabentuk bangunan dengan cermat dan selamat.

Merujuk kepada UBBL 1984, Bahagian V, UUK 68, Bebanan dinamik adalah seperti berikut:

UUK 68. Bebanan dinamik

(1) Jika beban yang timbul daripada jentera, landasan terbang, kren dan loji lain yang mengeluarkan
efek dinamik disangga oleh atau dihubungkan kepada kerja kerangka itu, pembasian hendaklah dibuat untuk efek dinamik ini, termasuk hentaman, dengan menambah nilai-nilai beban kekal dengan amaun yang mencukupi.

[Pindaan 2012]

(2) Untuk menentukan penjimatan wajar dalam reka bentuk, tambahan dinamik yang berpatutan bagi semua bahagian yang terjejas hendaklah ditentukan dengan seberapa tepat yang boleh.

(3) Jika tiada data yang mencukupi untuk perkiraan tersebut, tambahan kepada beban-beban guna itu
hendaklah mengikut PM PE 1991-1-1.

[Pindaan 2012]

(4) Beban guna tertumpu termasuk efek hentaman dan getaran yang boleh timbul disebabkan jentera yang terpasang hendaklah dipertimbang dan diperuntukkan dalam reka bentuk itu. Dalam mana-mana hal tambahan pada beban guna tidak boleh kurang daripada 20 peratus atau piawaian minimum sebagaimana yang dinyatakan dalam PM PE 1991-1-1, mengikut mana-mana yang lebih tinggi.

[Pindaan 2012]
[Pindaan 2021]

(5) Peruntukan hendaklah juga dibuat untuk menanggung apa-apa beban kelengkapan tertumpu semasa kelengkapan itu dipasang atau digerakkan untuk servis dan pembaikan.

Berdasarkan kepada rujukan di atas, adalah seperti berikut:

UUK 68, kurungan 1 menyatakan bahawa apabila berlaku beban dinamik dari jentera, landasan lapangan terbang, kren, atau landasan keretapi yang dihubungkan dengan struktur bangunan, ia harus diambil kira dalam rekabentuk. Ini termasuk kesan hentaman ke atas bangunan atau struktur yang terlibat. Dalam kata lain, apabila elemen-elemen struktur terdedah kepada beban dinamik, pengiraannya perlu dimasukkan dalam cadangan rekabentuk dengan menambah nilai-nilai beban kekal dengan jumlah yang mencukupi.

UUK 68, kurungan 2 merujuk kepada keperluan untuk menentukan penjimatan yang munasabah dalam rekabentuk struktur bangunan apabila berlaku bebanan dinamik. Ia menyatakan bahawa apabila sebahagian daripada struktur terdedah kepada kesan bebanan dinamik dan mungkin mengalami kerosakan atau kelemahan akibat bebanan ini, maka penambahbaikan atau penjimatan yang sesuai perlu diambil kira.

Penting untuk menentukan penjimatan ini sebaik mungkin dengan mengambil kira tahap keperluan untuk menghadkan risiko dan memastikan struktur itu kekal selamat. Ini bermaksud bahawa penjimatan tambahan perlu dikira dengan tepat dan dengan ketepatan yang sebaik mungkin untuk bahagian-bahagian struktur yang terjejas akibat kesan daripada bebanan dinamik.

Oleh itu, adalah penting untuk menjalankan analisis dan pengiraan yang teliti untuk memastikan bahawa penjimatan yang dikenakan adalah wajar dan sesuai dengan tahap risiko yang boleh diterima bagi struktur bangunan tersebut.

Dalam konteks ini, penjimatan bermaksud langkah-langkah tambahan yang mesti diambil untuk mengurangkan risiko kerosakan atau kelemahan yang mungkin berlaku akibat bebanan dinamik.

UUK68, kurungan 3 pula bermaksud jika tiada data yang mencukupi untuk menganggarkan kadar tambahan dinamik, setiap cadangan rekabentuk perlu merujuk kepada PM PE 1991-1-1 sebagai panduan.

UUK 68, kurungan 4 menjelaskan bahawa beban guna tertumpu, termasuk kesan hentaman dan getaran yang boleh timbul disebabkan jentera yang terpasang adalah perlu diambil kira. Ini bermakna pengiraan bagi kesan kepada hentaman itu perlu dimasukkan dalam pengiraan cadangan rekabentuk atau struktur. Tambahan itu tidak boleh kurang daripada 20 peratus atau piawaian minimum yang ditetapkan dalam PM PE 1991-1-1, atau mana-mana yang lebih tinggi.

UUK 68, kurungan 5 menyatakan bahawa perlu ada penyediaan atau langkah-langkah yang diberi perhatian khusus untuk menangani beban tambahan yang berkaitan dengan kelengkapan atau peralatan tertentu yang dipasang atau digerakkan semasa proses servis dan pembaikan. Maksudnya ialah, apabila kelengkapan jentera atau peralatan tertentu dipasang atau digerakkan dalam bangunan untuk tujuan penyelenggaraan atau pembaikan, struktur bangunan itu perlu mampu untuk menangani beban tambahan yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang dinyatakan ini.

Dengan kata lain, penyelenggaraan dan pembaikan peralatan tertentu boleh menimbulkan beban tambahan pada struktur bangunan, dan hal ini perlu diambil kira dalam cadangan rekabentuk bagi memastikan struktur kekal selamat dan berkesan ketika kelengkapan tersebut digunakan atau diurus.

Sebagai contoh, jika terdapat jentera yang perlu dipasang dan digerakkan dalam bangunan untuk tujuan pembaikan, struktur tersebut perlu diperkuat atau direka semula untuk menanggung beban jentera ini semasa operasi dijalankan.


Rujukan: Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (2022), Bahagian V, Kehendak-Kehendak Struktur, Undang-Undang Kecil No. 68, Bebanan dinamik.

Nota:

  • UBBL 1984 = Uniform Building By Law 1984
  • UKBS 1984 = Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984
  • Sekiranya terdapat pembetulan atau pindaan atau tambahan terhadap kandungan artikel di atas, anda boleh terus komen di bawah atau hantar mesej di ruangan ‘contact’

About The Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *